QUY ĐỊNH TÍNH CƯỚC

Xác định trọng lượng và kích thước:

Trọng lượng tính cước: Trọng lượng thực tế hay Trọng lượng khối?

Để xác định trọng lượng dùng để tính cước phí, khách hàng cần xác định quy tắc nào sẽ được áp dụng.

Trọng lượng thực tế là trọng lượng của gói hàng được làm tròn lên đến nửa kilogram tiếp theo.

Trọng lượng khối xem xét đến yếu tố mật độ, là không gian mà gói hàng đó chiếm dụng trong mối liên hệ với trọng lượng thực tế của gói hàng.

Trọng lượng tính cước là trọng lượng được dùng để xác định cước phí.

Bước 1: Xác định Trọng lượng thực tế

Sử dụng cân để xác định trọng lượng gói hàng. Làm tròn trọng lượng lên nửa kilogram tiếp theo.

Bước 2: Xác định Trọng lượng khối: Tính toán thể tích bằng cách nhân chiều dài với chiều rộng và chiều cao (mỗi chiều được làm tròn tới đơn vị centimete gần nhất). Chia thể tích của gói hàng cho 5,000 để xác định trọng lượng khối theo đơn vị kilogram. Làm tròn trọng lượng gói hàng lên nửa kilogram tiếp theo. Trọng lượng khối theo đơn vị kg = L x W x H / 5,000

Trọng lượng tính cước của từng gói hàng được xác định là trọng lượng thực tế hay trọng lượng khối của gói hàng đó, tuỳ theo trọng lượng nào lớn hơn thì tính theo trọng lượng đó.